Kotlíkové dotace

Co je Kotlíková dotace?

"Kotlíková dotace" je dotační program Ministerstva životního prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotaci lze získat na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo či automatický kombinovaný kotel. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus.

Dotace na kotle vyřídíme za Vás

Neriskujte chybné vyplnění nebo podání žádosti nebo nečekejte ve frontách na úřadech. Zjistíme, zda máte na "kotlíkovou dotaci" nárok, případně poradíme jak na dotaci dosáhnout. Vyplníme a podáme za Vás elektronickou žádost přes internet a připravíme všechny další potřebné dokumenty.

V případě zájmu o dotaci nás kontaktujte!

Dotaci Vám vyřídíme ZDARMA, stejně tak Vám vypracujeme cenovou nabídku bez závazných smluv.

KOTLÍKOVÉ DOTACE OD ROKU 2021

Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy.

Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021

Na kotlíky horší třídy bude možné žádat o dotace pouze do 1. září 2022!

A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
- k rozdělení 5,5 mld. Kč z EU fondů = cca 50 tis. vyměněných kotlů
B) Dotace pro ostatní domácnosti
- k rozdělení 8,5 mld. Kč = cca 100 tis. vyměněných kotlů

DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Definice domácnosti s nižšími příjmy:
Roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti maximálně 170 900 Kč čistého výdělku (14 242 Kč měsíčně). Tento stanovený maximální čistý příjem se násobí počtem členů domácnosti, včetně dětí. Reálné příjmy dětí a studentů do 26 let se však nesledují a jsou vždy považovány za nulové.

Limit pro výši příjmů stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování.

 • sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, způsobilí pro kotlíkovou dotaci jsou automaticky

Modelové příklady:

Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x170 900 Kč), tzn. že každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x170 900 Kč), tzn. že mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.

Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x170 900 Kč).

Domácnost složená ze dvou důchodců: nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.

 • nově podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech
 • není stanoven bonus 7500 Kč pro obce se znečištěným ovzduším
 • dotace 95% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:
dotace

Cíl: umožnit výměnu kotle i domácnostem, které na nový kotel nemají dostatek financí

Příjem a proplácení žádostí

 • žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky)
 • žádosti budou přijímány přes kraje jako v předchozích výzvách
 • kraje do konce roku aktivně osloví potenciální žadatele, podle zájmu ve svých krajích jim bude stanovena výše prostředků, které jim MŽP pošle na financování výměn (rozdíl oproti původnímu mechanismu předem dané výše alokovaných prostředků)
 • příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022
 • žadatelé budou moci využít jak financování ex-post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje
 • cílem je co nejvíce zjednodušit cestu k novému zdroji

Domácnosti s vyššími příjmy si budou moci požádat o kotlíkovou dotaci s nižší mírou dotace v programu Nová zelená úsporám.

DOTACE PRO OSTATNÍ DOMÁCNOSTI – NZÚ

 • výše příjmů není rozhodující - žádat může každý
 • nově podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech
 • žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti – rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky
 • on-line příjem žádostí přes novazelenausporam.cz, administraci zajišťuje SFŽP ČR
 • spuštění příjmu žádostí na přelomu září/ října 2021
 • možnost kombinace s dalšími opatřeními v rámci jedné žádosti (zateplení, hospodaření s vodou, instalace OZE,…) – komplexní projekty finančně zvýhodněny

Dotována výměna následujících zdrojů:

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Podporované typy zdrojů:

 • kotle na biomasu (ruční nebo automatické přikládání paliva)
 • plynové kondenzační kotle
 • tepelná čerpadla
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba tepla a elektřiny (pouze u bytových domů)

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

dotace

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Jak v případě kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy, tak v případě podání žádosti do programu NZÚ bude platit:

Formulář žádosti o podporu - bude stručný a intuitivní

Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla

 • tím žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně – prokazuje se potvrzením o tzv. revizi kotle, která je od roku 2016 povinná, a to každé 3 roky

Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle.

ŽÁDOST O VÝMĚNU KOTLE VS. ZÁKAZ PROVOZU KOTLŮ V ROCE 2022

Připravili jsme speciální motivační opatření MŽP pro vlastníky nemovitostí, kteří mají zájem na výměně kotle.

Při podání žádosti o výměnu kotle z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti nebo z programu Nová zelená úsporám vlastníkem nemovitosti do 1. září 2022, a doložení žádosti úřadům v případě kontroly zdroje a splnění povinností vyplývajících ze zákona, lze upustit od pokuty za přestupek!

Zákony v takových případech umožňují upustit od potrestání či pouze ukládat nápravná opatření bez pokutování – tedy stanovit povinnost vyměnit zdroj do data, které stanoví úřad (obvykle zpravidla do 1 roku,).

Ministerstvo životního prostředí metodicky povede správní úřady (obce s rozšířenou působností), aby podání žádosti o výměnu zdroje zohledňovaly v případných řízeních ve prospěch vlastníků nemovitostí.

Motivační opatření bylo stanoveno s ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů kotlů.

V případě opakované kontroly a současně nesplnění nápravného opatření už musí vlastníci nemovitostí očekávat finanční postihy za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona, tedy až 50 tis. Kč.

Více info na stránkách SFŽP ČR.